Sounds of Vietnam

Song: Âm Hưởng Việt Nam
A beautiful traditional Vietnamese song. Instruments: đàn tranh, đàn nguyệt (Vietnamese traditional instruments) and other instruments.